Nowogród Bobrzański

Regulamin lotów


KLUB LIZBONA POLSKA 

KOMUNIKAT NR.1/2019

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Klub  
Lizbona  Polska w locie Narodowym

Paryż – 1.07.2019

Bilbao – 3.07.2019

 Lizbona – 5.07.2019. 


Uwagi dotyczące organizacji lotu: 
– Lot odbędzie się z Portugali z Hiszpanii i Francji . 
–  Koszowanie  gołębi na w/w lot w dniu 29-06-2019 r.  w Nowogrodzie Bobrzańskim   – Punkty wkładań min. 10 hodowców i 50 gołębi , odbiór KLD.

– Zgłoszenia punktów wkładań e-mail  w.kuczyk@o2.pl lub sms 795 497 367 
– Na lot z Lizbony , Bilbao i Paryża  mogą wkładać hodowcy z całej Polski .
– Gołębie muszą być dowiezione w/w terminie do Nowogrodu Bobrzańskiego lub na ustalone w pózniejszym  terminie   punkty wkładań.  

Dzień koszowania 29.06.2019  godzinę ustalą osoby odpowiedzialne na punkcie. 
– Na lot będą sporządzane odrębne listy Startowo-Zegarowe w dwóch egzemplarzach, 
– Gołębie wkładane na lot, będą miały opieczętowane lotka skrzydeł, jeden rodzaj obrączek gumowych .
– Nastawianie zegarów do konstantowania przylotów gołębi w dniu koszowania, 
w których może konstantować przylot swoich gołębi kilku hodowców . 
– Można używać tylko tradycyjne zegary, takie które mogą długo funkcjonować, 
– Otwieranie zegarów w siedzibie Klubu w Nowogrodzie Bobrzańskim . Hodowcy mogą również dokonać otwarcia zegarów w swoich macierzystych  Oddziałach . 
– Wszystkie przyloty gołębi obowiązkowo zgłaszane telefonicznie do organizatora lotu, 
– Prosi się o zgłaszanie udziału w locie do dnia: 01-06-2019r podając nazwisko, imię zgłaszającego, ilość gołębi, oddział, okręg do organizatora lotu, 
– Opłata od gołębia za lot.

 – Paryż  10 zł  – Bilbao 25 zł  – Lizbona 50 zł. Ilość wkładanych gołębi przez hodowcę nie ograniczona (opłata przeznaczona na organizację lotu) 
– wpłatę dokonuje sie na adres organizatora lotu. 
– Na lot z Lizbony nie wolno wkładać rocznych gołębi, 
– Będzie obowiązywała nastepująca rywalizacja z lotu Lizbona 2019 tzw. STREFOWA: 

1 – strefa (A) od 2350 km – 2500 km (Mistrzostwo strefy A) 
2 – strefa (B) od 2500 km – 2700  km (Mistrzostwo strefy B) 
3 – strefa (C) od 2700 km – ……..(Mistrzostwo strefy C) 

Hodowcy gołębi plasujacych się w strefach na miejscach 1-10  listy konkursowej otrzymują puchar + dyplom.     
Hodowcy biorący udział w locie obowiązkowo muszą dostarczyć na punkt wkładań potwierdzone przez 
Zarząd Oddziału dane współrzędne swojego gołębnika .
Komunikaty i przyloty gołębi będą publikowane na stronie internetowej http://klubdalekodystansowylizbona.pl/

Serdecznie zapraszamy 
Informację można uzyskać pod numerem tel. 795 497 367

Punk wkładań , dla Polski Wschodniej . Krzysztof Rytel Gręzówka k/ Łukowa kontakt tel. 504 297 474